sointusuhteet

Äänenkuljetuksessa pyritään stemmojen hahmottamisen helppouteen. Neliääninen kudos ajatellaan lineaarisena eli päällekkäisinä melodioina sen sijaan, että hahmotettaisiin pelkästään peräkkäisiä sointuja.

Esimerkissä oleva sointukulku on toteutettu äänenkuljetuksen periaatteita noudattaen.

 

 

Kun kolmisointujen välillä on terssisuhde kuten tahdissa 1, niin yhteisiä säveliä on kaksi. Hyvässä äänenkuljetuksessa yhteiset sävelet sidotaan  eli yhdistetään yhdyskaarella. Kaari tässä yhteydessä kuitenkin vain merkintätapa, esim. pianolla esitettäessä sävelten sitominen on vapaata.

 

Kvarttisuhteisilla soinnuilla on yksi yhteinen sävel (huomaa, että kvarttisuhde = kvinttisuhde, koska liikuttaessa pu 4 ylöspäin tullaan saman nimiseen säveleen kuin liikuttaessa pu 5 alaspäin). Tavallisesti se sidotaan, mutta jätetään toisinaan sitomattakin esim. II - V -kuluissa tai kvinttisekvensseissä.

 

Sekuntisuhteisissa sointuyhdistelmissä yhteisiä säveliä voi olla ainoastaan silloin kun toinen soinnuista on nelisointu. Sekuntisuhteisia kolmisointuja yhdistettäessä on stemmojen kuljettava siis toisiaan vastaan (vastaliike) rinnakkaiskvinttien ja -oktaavien välttämiseksi.


erilaisia sointusuhteita

Nelisointujen septimi valmistetaan, eli sävel on jo edellisessä soinnussa samassa stemmassa. Jos valmistaminen ei ole mahdollista, niin nelisoinnun septimiin tullaan mieluiten ylhäältä alaspäin eikä esim. hypyllä alhaalta ylöspäin.

Dominanttiseptimisointuun voidaan tulla myös ilman valmistusta.

Pohjamuotoisesta nelisoinnuista voi puuttua soinnun kvintti, mutta tällöin soinnun pohjasävel on aina kaksinnettu (se on sekä bassossa että jossain muussa stemmassa). Dominanttisen soinnun septimi basson ja sointusävelen välillä puretaan yleensä alaspäin.